ΕΛΛΑΔΑ/ΚΥΠΡΟΣ

Το ΥΠΕΘΑ αγνοεί πότε θα παραδοθούν τα ΤΠΚ 6 & 7 τύπου ΡΟΥΣΣΕΝ

Μετά από ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου με τίτλο «Ανεξέλεγκτο το κόστος κατασκευής των δύο πυραυλακάτων ΤΠΚ 6 & 7», στις 4 Ιουλίου 2018 ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Φ. Κουβέλης ενημέρωσε για τα ακόλουθα:
Με το ν. 4361/16 (Α’ 10) κυρώθηκε την 1η Φεβρουαρίου η τριμερής συμφωνία μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού, της «Ναυτικές & Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας» (ΝΒΕΕ) ΑΕ και των εργαζομένων, για την ολοκλήρωση της ναυπήγησης των Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων βλημάτων (ΤΠΚ) 6 (ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ) και 7 (ΒΛΑΧΑΚΟΣ) τύπου ΡΟΥΣΣΕΝ, που προβλέπει τη διάρκεια ολοκλήρωσης εργασιών κατασκευής τους σε 29 μήνες από την ημερομηνία κύρωσης. Μετά το πέρας ισχύος της συμφωνίας προβλέπονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απορρέουν από τη σύμβαση υπ’ αριθμ. 001Β/00 και το ν. 4361/16.
Στον ανωτέρω νόμο καθορίσθηκε η επιπλέον ενίσχυση του προγράμματος με €40 εκατ. και ο καταλογισμός του συνολικού δαπανηθέντος ποσού στις ΝΒΕΕ με την ολοκλήρωση. Ποσά άνω των €40 εκατ. θα καταλογισθούν σε βάρος των κατεχόμενων από το ΠΝ εγγυητικών επιστολών προκαταβολής.
Η παρακολούθηση της σύμβασης/ προγράμματος πραγματοποιήθηκε από το ΓΕΝ, μέσω του Ναυτικού Κλιμακίου Ελευσίνας προς τη Διεύθυνση Εξοπλισμών (ΓΕΝ/ΔΕΞ) ως προϊστάμενο κλιμάκιο αυτού, τόσο σε περιοδική βάση μέσω διμηνιαίων και εβδομαδιαίων αναφορών προόδου υλοποίησης προγράμματος κατασκευής των ΤΠΚ No 6 και 7, όσο και σε άλλες περιπτώσεις, όποτε απαιτήθηκε, μέσω έκτακτων εγγράφων και ενημερώσεων. Επίσης συνέδραμε η Ομάδα Ελέγχου Ποιότητας (ΟΕΠ-6) της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του προμηθευτή, όσον αφορά στη συμμόρφωση των υλικών με τις συμβατικές απαιτήσεις και το χρόνο παράδοσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κύριας σύμβασης 001/00, η οποία παραμένει σε ισχύ.
Σε ό,τι αφορά στην καθυστέρηση του εν λόγω προγράμματος, ως σημαντικότερες αιτίες θεωρούνται οι ακόλουθες:
• Το προσωπικό της ΝΒΕΕ υπολειπόταν σημαντικά του αριθμού που απαιτείτο για την εύρυθμη ολοκλήρωση του προγράμματος.
• Ο μεγάλος χρόνος παράδοσης της προμήθειας συστημάτων, η οποία υλοποιούνταν με τη διαδικασία των ανέκκλητων πιστώσεων, στο πλαίσιο των προβλεπομένων στις Τροποποιήσεις 11 και 12 της κύριας σύμβασης 001Β/00. Ένας ακόμα αρνητικός παράγοντας ήταν η καθυστέρηση έκδοσης των ανέκκλητων πιστώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος.
• Οι δυσχέρειες και καθυστερήσεις στην προμήθεια επιβοηθητικών υλικών [Bill of Materials (BOM) List] είτε λόγω ελλιπούς περιγραφής/ τεχνικής προδιαγραφής των υλικών από τις NBEE, είτε εξαιτίας των συνεχών μεταβολών των απαιτήσεων των NBEE, οι οποίες οδήγησαν σε επανάληψη διαδικασιών που είχαν ολοκληρωθεί.
• Η απαρχαίωση ορισμένων συστημάτων (obsolescence) αλλά και οι υπαναχωρήσεις εταιρειών λόγω της μη ικανοποιητικής πρότερης συνεργασίας με τις ΝΒΕΕ.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τη σύμβαση 001Β/00 το κόστος κατασκευής των ΤΠΚ 6 (ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ) και ΤΠΚ 7 (ΒΛΑΧΑΚΟΣ) ανέρχεται στα €299.000.000, ενώ οι συμβατικές ημερομηνίες παράδοσης των ΤΠΚ 06 και 07 έχουν ως ακολούθως:
• ΤΠΚ 6 (ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ): 12 Ιουνίου 15 (τροποποίηση 11),
• ΤΠΚ 7 (ΒΛΑΧΑΚΟΣ) : 12 Απριλίου 16 (τροποποίηση 11),
ενώ σύμφωνα με το ν. 4361/1-2-16 πρέπει να έχουν παραδοθεί εντός 29 μηνών από την υπογραφή της τριμερούς συμφωνίας, στις 4 Δεκεμβρίου 2015. Όμως το τελευταίο χρονοδιάγραμμα εργασιών, όπως αυτό εκδόθηκε από τις ΝΒΕΕ, προβλέπει παράδοση των ΤΠΚ με καθυστέρηση πέραν των 29 μηνών που προβλέπει ο σχετικός νόμος.
Όσον αφορά στα δεδουλευμένα του προσωπικού των ΝΒΕΕ μέχρι το 2016, η απάντηση εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΘΑ αλλά επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, έχουν καταβληθεί εγκαίρως οι 28 μηνιαίες αμοιβές των εργαζομένων και μέρος της 29ης, η οποία στις αρχές Ιουλίου 2018 πρόκειται να εκκαθαριστεί.
Τέλος, σχετικά με την ολοκλήρωση της κατασκευής και ναυπήγησης των ΤΠΚ, είναι δεδομένο ότι το ΥΠΕΘΑ επιθυμεί την ολοκλήρωσή του προγράμματος για τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πολεμικού Ναυτικού. Ο περαιτέρω προγραμματισμός και η σχεδίασή του απαιτεί πιο ακριβή χρονοδιαγράμματα και μεθοδικότητα, όσον αφορά στην παρακολούθηση του έργου. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν αβλεψίες που συνετέλεσαν στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης της σύμβασης. Στην παρούσα χρονική συγκυρία, διενεργείται μελέτη, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και το κόστος του εναπομείναντος έργου και αφού αυτά προσδιορισθούν, θα προχωρήσουμε στη συνέχισή του. Σε αυτό το πλαίσιο, η βούληση είναι να τεθούν αυστηρότερες προϋποθέσεις, ώστε να ολοκληρωθεί η ναυπήγηση των ΤΠΚ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Προηγούμενο άρθροΕπόμενο άρθρο