ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Νέες δυνατότητες υψηλής τεχνολογίας της IDE για την Ασφάλεια και την Άμυνα

Μέσα στις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα µας και οι οποίες έχουν επηρεάσει σηµαντικά τις Ελληνικές αµυντικές βιοµηχανίες, στόχος της IDE είναι η ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων που θα προσφέρουν στο χρήστη πολύτιµα εξειδικευµένα επιχειρησιακά πλεονεκτήµατα.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η IDE έχει αναπτύξει µία σειρά από ασφαλή ευρυζωνικά ραδιοσυστήµατα για χερσαίες και ναυτικές εφαρµογές, όπως το Se@NNEt, το WiWΑΝ, και το Spαrt@n, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν την επίγνωση της κατάστασης των επιχειρήσεων σε πραγµατικό χρόνο στο πεδίο µάχης χωρίς την εξάρτηση από δορυφορικές επικοινωνίες και έχουν ήδη ενταχθεί σε επιχειρησιακή χρήση σε Ένοπλες Δυνάµεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επικεντρώνοντας σε ένα άλλο εξειδικευµένο επιχειρησιακό πλεονέκτηµα, την επιβιωσιµότητα των πληρωµάτων στρατιωτικών οχηµάτων, η IDE ανέπτυξε το ψηφιακό σύστηµα ενδοεπικοινωνίας WiSPR, το οποίο έχει επιλεγεί και αναγνωριστεί από σηµαντικό αριθµό χωρών-µελών του ΝΑΤΟ για την ασύγκριτη απόδοση του στη µείωση θορύβου.

Ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία, που έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα και συνεπώς και την επιβιωσιµότητα στην αποστολή, είναι η εύχρηστη και επαρκής παροχή ενέργειας κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Μέσω της πρωτοποριακής οικογένειας Υβριδικών Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ισχύος (HEPS), η IDE αντιµετωπίζει τις αδυναµίες των συµβατικών συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε την ολοκληρωµένη χρήση συµβατικών και ανανεώσιµων πηγών, αποθήκευσης ενέργειας και εξελιγµένου συστήµατος διαχείρισης ενεργειακών ροών.

Τα συστήµατα HEPS έχουν πεδίο εφαρµογής µόνιµες και κινητές εγκαταστάσεις, αποµακρυσµένα σηµεία παρουσίας, καταυλισµούς, σταθµούς C4 & ISR, επιχειρήσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και αντιµετώπισης καταστροφών, οχήµατα και οπλικά συστήµατα, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση, εξοικονόµηση καυσίµου, αυτονοµία, επιχειρησιακά πλεονεκτήµατα και χαµηλό κόστος κύκλου ζωής.

Η οικογένεια HEPS της IDE περιλαµβάνει:
• Υβριδικές Γεννήτριες (HEPS HG-series)
Είναι ολοκληρωµένα υβριδικά συστήµατα ηλεκτρικής ισχύος, που συνδυάζουν εσωτερική ντίζελ γεννήτρια και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (PV panels) µε εξελιγµένο σπονδυλωτό σύστηµα αποθήκευσης ενέργειας και προηγµένο λογισµικό διαχείρισης ενέργειας.

• Σύστηµα Υβριδοποίησης (HEPS H-series)
Είναι σύστηµα υβριδοποίησης και αποθήκευσης ενέργειας που µπορεί να συνδυαστεί µε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), συµβατικές εξωτερικές ντίζελ γεννήτριες και µε το δηµόσιο δίκτυο, προσδίδοντας τα πλεονεκτήµατα µιας Υβριδικής Γεννήτριας.

• Υβριδικό Σύστηµα Βοηθητικής Ισχύος & Κλιµατισµού (Hybrid GENAIRCON series)
Είναι καινοτόµο σύστηµα στρατιωτικών οχηµάτων για την παροχή αποδοτικής κι αδιάλειπτης ηλεκτρικής ισχύος, σε συνδυασµό µε προηγµένο περιβαλλοντικό έλεγχο του οχήµατος. Το σύστηµα ενσωµατώνει υβριδικές µονάδες Βοηθητικής Ισχύος και Air-Conditioning µε προηγµένο σύστηµα αποθήκευσης ενέργειας, κάτω από τον έλεγχο µιας κεντρικής µονάδας ελέγχου.

Το σύνολο του ηλεκτρονικού εξοπλισµού του οχήµατος καθώς και οι ηλεκτροκίνητοι µηχανισµοί (π.χ. πύργος οχήµατος) είναι σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία µέσω του συστήµατος αποθήκευσης ενέργειας, χωρίς τη χρήση του κινητήρα του οχήµατος ή της βοηθητικής γεννήτριας, επιτυγχάνοντας τη µοναδική επιχειρησιακή δυνατότητα «Ήσυχης Παρατήρησης» (Silent Watch) και συµβάλλοντας σηµαντικά στην επιβιωσιµότητα και την επιτυχία της αποστολής.

Συστήµατα GENAIRCON έχουν εγκατασταθεί µε επιτυχία σε αυτοκινούµενα πυροβόλα τύπου M109 του Ελληνικού Στρατού.

Την ίδια στρατηγική που αναφέρθηκε στην αρχή, εφαρµόζει η IDE και στον τοµέα της ασφάλειας και επιτήρησης, παρέχοντας ολοκληρωµένες λύσεις στους τοµείς της προστασίας κρίσιµων υποδοµών, επιτήρησης συνόρων και θαλάσσιας ασφάλειας.

Η IDE έχει σχεδιάσει και εξελίξει την πλατφόρµα διοίκησης και έλεγχου, iDEFENDER, η οποία προσφέρει σηµαντικές δυνατότητες στον αέρα, ξηρά και θάλασσα και έχει ευρύτατο φάσµα λειτουργιών, υποστηρίζοντας σε πραγµατικό χρόνο την επιτήρηση περιοχών και την εκτέλεση σεναρίων αποστολών τόσο σε τακτικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο.

Η ανάπτυξη του iDEFENDER βασίζεται σε αρθρωτή και κλιµακωτή αρχιτεκτονική επιτρέποντας την ολοκλήρωση και ενσωµάτωση υφισταµένων συστηµάτων, καθώς και τη µελλοντική επέκταση του συστήµατος και της πλήρους παραµετροποίησης του.

Η πλατφόρµα iDEFENDER της IDE παρέχει σύστηµα διοίκησης και έλεγχου το οποίο επιτρέπει:
– Σύνθεση κοινής επιχειρησιακής εικόνας
– Αξιοποίηση και µετάδοση πληροφοριών
– Σχεδιασµό αποστολών
– Σύντηξη δεδοµένων από πλήθος αισθητήρων
– Διαχείριση απειλών και συµβάντων
– Εξοµοίωση για εκπαίδευση αποστολών

Στους επιµέρους τοµείς αέρα, ξηράς και θάλασσας έχουν αναπτυχθεί από την IDE τα αντίστοιχα συστήµατα:

Το Λογισµικό Συστήµατος iDefender ASCDS (Air and Surface Control & Display System) παράγει και ενοποιεί την εικόνα επιφανείας-αέρος µε οπλικά συστήµατα και άλλα επιχειρησιακά δεδοµένα, συνθέτοντας κοινή επιχειρησιακή εικόνα, ικανή για διαχείριση πυραυλικών συστηµάτων. Το λογισµικό iDefender ASCDS χρησιµοποιείται ήδη επιχειρησιακά από το ΝΑΤΟ στο πεδίο βολής Κρήτης.

Το λογισµικό iDefender LBSS (Land Border Security & Surveillance) υποστηρίζει την επιτήρηση και ασφάλεια συνόρων παρέχοντας αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες για ανίχνευση, αναγνώριση και κατηγοριοποίηση στόχων και απειλών, καθώς και για διαχείριση συµβάντων και πόρων, διαχέοντας την πληροφορία όπου απαιτείται. Συνδυάζοντας την σύντηξη δεδοµένων από αισθητήρες ραντάρ, ηλεκτρο-οπτικούς και εδάφους, καθώς και δεδοµένων γεωγραφικών πληροφοριακών συστηµάτων, δηµιουργείται κοινή επιχειρησιακή εικόνα τόσο σε τακτικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο (παρατηρητήρια και κέντρα διοίκησης). Επίσης, ενσωµατώνονται ασφαλείς ασύρµατες επικοινωνίες για τη διάχυση και µετάδοση της ενοποιηµένης εικόνας. Το λογισµικό iDefender LBSS χρησιµοποιείται ήδη επιχειρησιακά από την ΕΕ στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, στον Έβρο.

Το iDEFENER MIOSuite, συµµορφούµενο µε τη σχετική οδηγία-προδιαγραφή του ΝΑΤΟ διενέργειας αποστολών νηοψιών, ολοκληρώνει προηγµένα συστήµατα και τεχνολογίες, όπως λογισµικό ελέγχου και επιτήρησης νηοψιών, σύστηµα αποθορυβοποίησης θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφαλή ασύρµατα ευρυζωνικά συστήµατα επικοινωνιών, αισθητήρες επιτήρησης, (Radar, Ηλεκτρο-οπτικά, AIS, GPS, κ.λ.π), εξοπλισµό ναυσιπλοΐας και ένα σκάφος RHIB ειδικών αποστολών. Το σύστηµα παρέχει στους διοικητές των επιχειρήσεων την δυνατότητα µεταφοράς video και επικοινωνίας µέσα από τα εσωτερικά διαµερίσµατα πλοίων, µεταδίδοντας σε πραγµατικό χρόνο την τακτική εικόνα. Πρόσφατα, η IDE συµµετείχε µε το iDEFENDER MIOSuite στην άσκηση PHOENIX 2018, η οποία διεξήχθη υπό την αρχηγία των ΗΠΑ και στην οποία έλαβαν µέρος ναυτικές δυνάµεις 14 χωρών.

 

https://www.intracomdefense.com/Default.aspx